Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. Tato nemoc, pojmenovaná po anglickém lékaři Jamesi Parkinsonovi, který ji popsal poprvé v roce 1817, má výrazný dopad na kvalitu života postižených a představuje výzvu pro vědeckou komunitu i zdravotní péči.

Co je Parkinsonova nemoc?

Parkinsonova nemoc je chronické neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Hlavním rysem Parkinsonovy nemoci je postižení buněk v mozku produkujících dopamin, neurotransmiter zodpovědný za řízení pohybu a koordinaci těla. Nedostatek dopaminu vede k řadě charakteristických příznaků, včetně ztuhlosti svalů, třesu a pomalého pohybu.

Příčiny Parkinsonovy nemoci

Zatímco přesná příčina Parkinsonovy nemoci není zcela jasná, vědci identifikovali několik faktorů, které mohou hrát roli. Genetická predispozice může zvyšovat riziko vzniku onemocnění, avšak většina případů nemá dědičný charakter. Další faktory, jako je stáří, expozice toxinům a environmentální vlivy, mohou také hrát roli v rozvoji Parkinsonovy nemoci.

Příznaky Parkinsonovy nemoci

Příznaky Parkinsonovy nemoci jsou různorodé a mohou se u různých pacientů projevovat v různé míře. Tyto příznaky jsou obvykle klasifikovány do tří hlavních kategorií: motorické příznaky, nesmotorické příznaky a psychiatrické příznaky. Zde je podrobnější rozepis těchto kategorií:

Motorické příznaky:

 1. Třes (tremor): Charakteristickým znakem Parkinsonovy nemoci je třes končetin, obvykle začínající jednostranně, nejčastěji v ruce. Třes má tendenci se zesilovat během nečinnosti a snižovat se při pohybu.
 2. Ztuhlost (rigidita): Pacienti s Parkinsonovou nemocí mohou zažívat ztuhlost svalů, což může způsobovat bolest a obtížnější pohyb.
 3. Pomalý pohyb (bradykineze): Postižení lidé mají potíže s vykonáváním pohybů, jako je chůze, otáčení, nebo natahování končetin. Pohyby jsou pomalé a mohou vyžadovat více úsilí.
 4. Problémy s chůzí: Chůze pacientů s Parkinsonovou nemocí bývá malátná a kroková. Mohou mít potíže s balancováním, což zvyšuje riziko pádů.
 5. Problémy s rovnováhou: Pacienti mají problémy udržet rovnováhu a často upadají. To může vést k úrazům.

Nemotorické příznaky:

 1. Poruchy spánku: Nespavost, noční můry a jiné poruchy spánku jsou běžné u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
 2. Poruchy trávení: Tito pacienti mohou mít problémy s polykáním, zácpou nebo nevolností.
 3. Problémy s autoregulací tělesné teploty: Někteří lidé s Parkinsonovou nemocí mají problémy s udržením správné tělesné teploty.
 4. Deprese a úzkost: Psychické stavy, jako je deprese a úzkost, jsou běžné u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
 5. Problémy s pamětí a kognicí: Někteří pacienti mohou vykazovat problémy s pamětí, pozorností a jinými kognitivními funkcemi.

Psychiatrické příznaky:

 1. Demence: U některých pacientů s Parkinsonovou nemocí může dojít k poklesu kognitivních schopností a rozvoji demence.
 2. Halucinace: Pacienti mohou zažívat vizuální nebo sluchové halucinace.
 3. Psychózy: Někteří pacienti mohou vykazovat psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky a neklid.

Je důležité si uvědomit, že průběh a závažnost příznaků Parkinsonovy nemoci mohou u různých jedinců výrazně variabilní. Každý pacient má své vlastní individuální zkušenosti s touto nemocí, a proto je klíčové, aby lékaři a odborníci na péči pracovali individuálně s každým pacientem, aby mu poskytli co nejlepší péči a podporu.

Příznaky Parkinsonovy nemoci: Variabilita a individuální zkušenosti

Je důležité poznamenat, že příznaky Parkinsonovy nemoci mohou mezi jednotlivými pacienty variabilní. Někteří lidé mohou mít více výrazné třes a ztuhlost svalů, zatímco u jiných mohou být převažující problémy s rovnováhou a koordinací. Individuální zkušenosti s nemocí se liší, a proto je důležité, aby lékaři a terapeuti pracovali individuálně s každým pacientem, aby navrhli léčebný plán, který co nejlépe odpovídá jeho specifickým potřebám.

Diagnóza a léčba

Diagnóza Parkinsonovy nemoci není jednoduchý proces, protože neexistuje žádný jednoznačný test, který by mohl potvrdit její přítomnost. Diagnóza je obvykle založena na důkladném hodnocení klinických příznaků pacienta a vyloučení jiných možných příčin těchto příznaků. Lékaři s využitím neurologického vyšetření zkoumají motorické a nesmotorické příznaky. Může také být prováděna zobrazovací vyšetření, jako je magnetická rezonance (MRI), aby se vyloučily jiné neurologické onemocnění.

V některých případech může být k potvrzení diagnózy použita speciální scintigrafie nebo pozitronová emisní tomografie (PET), která umožňuje zobrazit ztrátu dopaminu v mozku, což je charakteristický rys Parkinsonovy nemoci.

Léčba Parkinsonovy nemoci

Léčba Parkinsonovy nemoci je zaměřena na zmírnění příznaků, zpomalení progrese onemocnění a zlepšení kvality života pacienta. Léčba je obvykle individuálně přizpůsobena potřebám každého pacienta a může zahrnovat následující prvky:

 1. Léky: Existuje několik typů léků určených ke zvýšení hladiny dopaminu v mozku nebo ke zmírnění jiných příznaků, jako je ztuhlost a pomalý pohyb. Mezi tyto léky patří levodopa, agonisté dopaminu, inhibitory MAO-B a anticholinergika.
 2. Fyzioterapie: Fyzioterapie může pomoci zlepšit pohybovou schopnost pacientů, posílit svaly a zvýšit stabilitu.
 3. Řečová terapie: Pacienti mohou zažívat problémy s řečí a polykáním, a řečová terapie může pomoci zlepšit komunikační dovednosti.
 4. Chirurgické zákroky: V pokročilých stádiích nemoci může být zvážena chirurgická léčba, jako je hluboká mozková stimulace, která zahrnuje implantaci elektrod do mozku k regulaci nervových signálů.
 5. Podpora a rehabilitace: Psychologická podpora, skupinová terapie a rehabilitace mohou pomoci pacientům a jejich rodinám zvládat denní výzvy spojené s nemocí.

Léčba Parkinsonovy nemoci není zatím kurativní a primárním cílem je zlepšit kvalitu života pacienta a zpomalit progresi onemocnění. Je důležité, aby léčba byla správně nastavena a pravidelně monitorována lékařem, protože průběh Parkinsonovy nemoci může být individuální a měnit se v průběhu času.

Výzkum a naděje pro budoucnost

Vědecká komunita intenzivně zkoumá Parkinsonovu nemoc a hledá nové způsoby, jak léčit a potenciálně zastavit její progresi. Jednou z nadějných oblastí výzkumu je genová terapie, která by mohla pomoci zpomalit rozvoj nemoci u lidí s genetickou predispozicí. Také se zkoumají možnosti léčby pomocí buněčné terapie, což by mohlo nabídnout nové způsoby obnovy dopaminových buněk.

Podpora pro pacienty a jejich rodiny

Pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich rodiny může být diagnóza a život s nemocí náročným zážitkem. Podpora ze strany rodiny, přátel a specializovaných organizací může hrát klíčovou roli v tom, jak pacienti zvládají svůj každodenní život. Zajištění vhodné zdravotní a sociální péče je také klíčové.

Parkinsonova nemoc je komplexní onemocnění, které ovlivňuje fyzické i psychické zdraví pacientů. I přesto, že neexistuje žádná zázračná léčba, pokrok ve výzkumu a léčbě poskytuje naději pro budoucnost a zlepšení života těch, kteří s touto nemocí bojují. Společným úsilím vědců, lékařů a celé společnosti můžeme přispět k lepšímu porozumění a léčbě Parkinsonovy nemoci.

Závěr

Parkinsonova nemoc je závažné neurodegenerativní onemocnění, které postihuje stále více lidí na celém světě. Je důležité si uvědomit, že příznaky této nemoci mohou být různorodé a individuální, což často komplikuje diagnózu a léčbu. Hlavními body, které jsme se v tomto článku zabývali, jsou:

 1. Příznaky Parkinsonovy nemoci: Tato nemoc může zahrnovat motorické příznaky, jako je třes a ztuhlost, nesmotorické příznaky, včetně problémů se spánkem a psychickými stavy, a psychiatrické příznaky, včetně demence a halucinací.
 2. Diagnóza Parkinsonovy nemoci: Diagnóza je založena na klinických příznacích a vyšetření specialisty. Zobrazovací vyšetření může být použito k vyloučení jiných možných příčin.
 3. Léčba Parkinsonovy nemoci: Léčba zahrnuje použití léků, fyzioterapii, řečovou terapii, a v pokročilých případech může být zvažována chirurgická léčba, jako je hluboká mozková stimulace. Léčba má za cíl zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života pacienta.
 4. Výzkum a naděje: Vědecká komunita pokračuje v intenzivním výzkumu Parkinsonovy nemoci, s nadějí na objev nových léčebných možností a možnosti zastavit progresi onemocnění.

Parkinsonova nemoc může být pro pacienty a jejich rodiny výzvou, ale s podporou, péčí a vědeckým pokrokem může být život s touto nemocí zvládnutelný. Společným úsilím vědců, lékařů a celé společnosti můžeme přispět k lepšímu porozumění a léčbě Parkinsonovy nemoci.

Reference

 1. Národní institut neurologických poruch a cévní mozkové příhody (NINDS): https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Parkinsons-Disease-Information-Page
 2. Parkinsonova nadace: https://www.parkinson.org/
 3. World Parkinson Coalition: https://www.worldpdcoalition.org/
 4. Lékařské publikace a vědecké časopisy, jako je “Parkinsonism & Related Disorders” nebo “Journal of Parkinson’s Disease.”